Wednesday, June 8, 2011

Raskolnikov's imaginary portrait

Speed painting. Photoshop.